Informace k bezpečnosti práce
|  Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost | Bezpečnostní rizika
Bezpečnostní tabulky shop | Zákazové bezpečnostní tabulky Aluten | Bezpečnostní pásky
Obchod s bezpečnostními tabulkami | Tabulky bezpečnostních rizik | Tabulky poskytování OOPP
LOGO e-BOZP Určujeme směr k bezpečnosti práce

 
                                                                                                                                           English site
 

image
                                               Bezpečnostní tabulky přímo od výrobce z e-shopu a dodávkou do 48 hodin. | Přidat www.e-bozp.cz  - BOZP a bezpečnostní tabulky do oblíbených

                                                
image
bezpečnostní tabulky

Školení BOZP a PO, školení bezpečnosti práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana
(základní školení ve firmách do 25 zaměstnanců)
základní školení vedoucích zaměstnancůVe firmách do 25 zaměstnanců může zaměstnavatel provádět školení BOZP sám, má-li k tomu potřebné znalosti (zákon č. 309/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že není určeno, jakým způsobem má tyto znalosti z BOZP prokazovat, je z kontextu zákona zřejmé, že jednou z možností je osvědčení od odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (obdobně jako v požární ochraně). Připravili jsme proto pro Vás on-line balíček, kterým získáte vše potřebné, abyste mohli Vy nebo pověřený zaměstnanec školení BOZP podle zákoníku práce provádět.

 

 

On-line balíček "školení BOZP a PO"

1. Studijní texty a osnovy školení
2. Testy ke školení BOZP a PO
3.

Film „Základní školení BOZP a PO“

High definition pro PC, ke školení zaměstnanců
4. Získání osvědčení ke školení BOZP a PO
Vše on-line. Pomocí internetu, e-mailu, telefonu (nebo Skype)
Cena za celou službu: 690,-- Kč (bez DPH)
 
Příručka první pomoci Příručka tabulky Příručka základní povinnosti
Příručka BOZP Příručka PO


 

Jak školení ověření znalostí probíhá?

1. Zašleme Vám studijní texty a podklady pro školení.
2. V dohodnutou dobu Vaše znalosti ověříme telefonicky (nebo Skype) a následně Vám zašleme zkušební test, který vyplníte a pošlete zpět k vyhodnocení.
3.

Zašleme Vám osvědčení, doklad o školení

a Váš vyhodnocený test.


 

High definition Videofilm
„Základní školení BOZP a PO pro nevýrobní firmy“

Ke stažení za 299,-- Kč nebo na DVD za 360,- Kč.

Poutavý film s dějem, osvětlující nejen základní rizika, ale hlavně měnící se pohled pracovníků na požadavky bezpečnosti práce a požární ochrany. Vhodné jako program před zahájením školení, pro zvýšení pozornosti a zájmu. Film ve vysokém rozlišení HD. Neměl by chybět ve výbavě školitelů. Délka filmu 15 min.

Ukázka na 
www.hdvmarket.cz

Oživte školení audiovizuální technikou!
Výběr filmů pro školení BOZP a PO na
www.e-safetyshop.eu


 

Časté otázky ke službě "školení BOZP a PO" ?

Pro jaké firmy je tento typ služby vhodný?

Je vhodný pro firmy, kde problematika BOZP a PO není náročná. Zejména pro administrativu, obchodní firmy, obchody, sklady apod. Není vhodná např. pro zaměstnance stavební firmy a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

S naším osvědčením můžete provádět školení a plnit další úkoly v prevenci rizik ve firmách s max. 25 zaměstnanci (podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.). Služba je také vhodná pro zajištění základního školení vedoucích zaměstnanců i ve větších firmách.

Jak je to ve firmách s větším počtem zaměstnanců?
Vstupní školení zaměstnanců může provádět zaměstnavatel (nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec), který má potřebné znalosti, tzn. absolvoval školení vedoucích zaměstnanců. Opakovaná školení by pak měla provádět odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, a to v předem stanovených termínech – s ohledem na možná rizika.
Jak rychle lze získat osvědčení?

Záleží jen na Vás, jak rychle učební text zvládnete. Máme klienty, kteří vše zvládli během několika hodin studia. Nakonec, podíváme-li se na problém z druhé strany, řídíte-li firmu, měli byste základní znalosti získat.

Zvládnu test a ověření znalostí? Jak je to těžké?
S naší pomocí lze vše zvládnout. Učební texty jsou logicky a srozumitelně napsány.
Nemusím mít nějaké zvláštní školení pro požární ochranu?
Toto školení podle zákona o požární ochraně se provádí ve firmách, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí postačí školení podle zákoníku práce, tzn. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, mezi které patří také předpisy o požární ochraně.


Objednávka  on-line balíčku ke školení BOZP a PO
 
Jméno
Název firmy
Adresa
IČO
Telefon
E-Mail
Druh Vaší činnosti
 

Objednávám(e):

 


Pokud potřebujete školení pro více vedoucích pracovníků najednou, vypište jejich počet.
Komentář/Otázky/Počet: 


 

Legislativa

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

§103(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

a)   při změně

1.   pracovního zařazení,

2.   druhu práce,

b)   při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

c)   v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

§103 (3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

§349 (1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

§9 (3) Zaměstnává-li zaměstnavatel

a)   nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,

b)   26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,

c)   více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

§10 (1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je

a)   alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b)   odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a

c)   doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20).

§20 (1) O udělení, pozastavení, změně nebo zrušení akreditace fyzické nebo právnické osoby k provádění zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve správním řízení. Akreditace se uděluje na dobu 3 let.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
§16 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 nebo 3 jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně ...

Poznámka: Jedná se o činnosti se zvýšeným požární nebezpečím (§ 4 odst. 2) nebo s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3).

V zákoně jsou také uvedeny požadavky na způsobilost nebo odbornou způsobilost školitele (§ 16a) a na koho se školení vztahuje (§ 16). Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, stanoví druhy, obsah, rozsah a lhůty školení zaměstnanců o požární ochraně.
image
image
image
image
E- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY-TEXTOVÝ SEZNAM | PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | Dokumenty BOZP | www.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce | Školení BOZP a PO| Bezpečnostní upozornění na Hoax - tabulky virů | Hasicí přístroje | Hasicí technika | Lékarničky