Lékárničky na www.e-safetyshop.eu

Lékarničky a vybavení lékárniček - náplně                            

Objednat vybavení lékárničky nebo lékárničku. Za nejlepší ceny na trhu na www.e-safetyshop.eu

Otázka vybavení lékárniček, podrobný výklad

Lékárnička VLB 12  Lékarnička do firmyLékárničky pro školy Vybavené lékárničky

Legislativa


Náplně lékárniček
    Každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci. Zákoník práce, účinný od 01.01.2007 tuto povinnost stanoví tak, že Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči.
Z tohoto lze odvodit povinnost zajistit odpovídající vybavení a rozmístění lékárniček a zajištění proškolení osob, které budou schopny poskytovat odpovídající první pomoc.

    Zaměstnavatel musí zajistit ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči, jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajících rizikům vyskytujících se na pracovišti. Způsoby poskytnutí první pomoci by však měli znát i ostatní zaměstnanci a měli by být součástí školení bezpečnosti práce těchto zaměstnanců. V některých případech je toto seznámení vyžadováno přímo předpisem, např. pro zaměstnance, u nichž je prováděno školení ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.50/1978 Sb., v platném znění §4-pracovníci poučení, neboť zde je mimo jiné požadováno seznámení s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Mnozí zaměstnavatelé vědí o povinnosti vyplývají ze Zákoníku práce o nutnosti vybavovat pracoviště lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě vzniku úrazu a jiných nenadálých vážných událostí.

Často se však ptají, který předpis udává, čím musí a čím může být firemní lékárnička vybavena.


   Rozsah vybavení lékárniček byl dříve stanoven v ON 846635 ( poslední znění z roku 1989 ). Jenže oborové normy byly zákonem č. 142/1992 Sb. o technických normách, v aktuálním znění, dnem 31.1.1993 zrušeny bez náhrady. A tak dnes není nikde uvedeno, jakým materiálem má být zdravotnická lékárnička vybavena. Výjimku tvoří pouze moto a autolékárničky do všech vozidel včetně požárních, lékárničky pro střelnice a pro školy v přírodě, zotavovací akce a tábory. Tedy pro „běžné“ firemní provozy neexistuje žádný právní ani technický předpis, který by určoval vybavení lékárniček na pracovištích.

  Vybavení lékárniček by mělo být stanoveno dle  rizik vznikající při pracovní činnosti na pracovišti firmy. Základní povinnost každého zaměstnavatele  je zjišťovat a hodnotit rizika vznikající při práci. Jedním z opatření, která na základě provedených zhodnocení rizik vzniknou, musí být stanovení potřebného vybavení lékárniček, jejich rozmístění a způsob prověřování jejich dovybavování a obměňování léků a jiných prostředků.

   Při stanovení vybavení firemní lékárničky by mělo být spolupracováno s lékařem závodní preventivní péče, kterého má mít každý zaměstnavatel smluvně zajištěného, neboť zákon o péči zdraví lidu stanovuje povinnost zajistit závodní preventivní péči pro své zaměstnance každé firmě.
Možným vodítkem pro vybavení lékárniček na pracovištích zvláště tam, kde nedochází k velkému výskytu rizik a nebo k výskytu speciálních rizik práce, zůstává vybavení uvedené v již výše zmíněné ON. Pravdou je, že tam byly uvedeny prostředky, které existovaly v době vzniku normy, a proto bylo nutné je nahradit současnými prostředky pro stejný účel.

Z těchto důvodů jsme připravili více druhů základního vybavení lékárniček podle provozů a činností . Tím je výběr značně usnadněn

 Liší se od sebe počtem i druhem zdravotního materiálu a prostředků první pomoci.   Při umisťování lékárniček musíme mít na paměti, že dostupnost lékárniček nesmí být omezena uzavřením jednoho pracoviště, a tím znemožněn přístup k  lékárničce jiným zaměstnancům. V zásadě lze říci, že každý zaměstnanec musí mít vždy zajištěn přístup k lékárničce během pracovní doby.

Vybavení lékárniček VL 200  - Vhodné pro kancelářské prostory a do 25 zaměstnanců
Vybavení lékárniček VL460  - Vhodné pro výrobní prostory, dílny do 50 zaměstnanců

Cestovní lékárnička  s vybavením pro školy, školky, organizované skupiny do 30 osob.        Objednat vybavení lékárničky nebo lékárničku. Za nejlepší ceny na trhu.

Výbavy lékárniček podle druhuDruhy lékárniček a výbavy
 

Objednat vybavení lékárničky nebo lékárničku. Za nejlepší ceny na trhu.